Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní jídelna

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE BRNO, ODERSKÁ 2, 625 00 BRNO
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 
 
Školní jídelna poskytuje celodenní stravování dětem přijatým k docházce do mateřské školy dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování.
 
Ceny stravného
Cena stravného je stanovena dle finančních normativů pro jednotlivé věkové kategorie. Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce, tj. od 1.9.2016 do 31.8.2017 (např. dovrší-li dítě věku 7 let 27.8.2017, celý školní rok již spadá do kategorie 7 – 10 let).
 
Kategorie děti 3 – 6 let       32,- Kč  
přesnídávka                        8,- Kč                                  
oběd                                17,- Kč
svačina                              7,- Kč
Kategorie děti 7 – 10 let     36,- Kč
přesnídávka                        9,- Kč
oběd                                20,- Kč
svačina                              7,- Kč           
 
Režim stravování
               7.00 hod             rozvoz nápojů do jednotlivých tříd (pitný režim)
 8.45 –    9.15 hod              přesnídávka
11.45 – 12.15 hod              oběd
14.30 – 15.00 hod              svačina
 
Úhrada stravného
Stravné se platí na daný měsíc, nejpozději do 15. dne v měsíci. Způsob úhrady:
·         Trvalým příkazem z běžného účtu.
- úhrada se provádí na účet školní jídelny č. 38637621/0100,
- plaťte souhrnnou částku za stravu a předškolní vzdělávání 1.122,- Kč (672,- Kč stravné + 450,- Kč školné),
- uvádějte variabilní symbol (identifikuje strávníka).
·         Hotově u vedoucí školní jídelny.
 
Při opakovaném neuhrazení stravného má ředitelka MŠ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, právo rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (dle zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon §35 odst. 1, písm. d.).
 
Vyúčtování přeplatků
Přeplatky za stravné jsou vyúčtovány jednou ročně po skončení školního roku nebo při ukončení školní docházky. Přeplatky se vrací zpět na účet, který je vyplněn v přihlášce ke stravování. V případě, že rodiče účet nemají, přeplatky jsou vráceny v hotovosti.
 
Odhlašování a přihlašování strávníků
Dítě má nárok na dotovaný oběd (rodiče platí jen finanční normu potravin) podle školského zákona č. 561/2004 Sb. pouze v době pobytu ve školském zařízení podle § 117 odst. 1. písm. b) a c).
Dítě (strávník), které se z důvodu nepřítomnosti v MŠ nebude stravovat, musí být ze stravování odhlášeno den předem do 13 hod, v pondělí do 7 hod, telefonicky na čísle 547 353 077 nebo písemně do sešitu ve školce.
Neodhlášený oběd si rodiče mohou vyzvednout pouze 1. den nemoci do svých čistých jídlonosičů (nikoli jiných nádob!) v kuchyni, v době od 11.30 do 11.45 hod. Strava je určena pro okamžitou spotřebu a nelze ji uchovávat! Není-li dítě ze stravy na další dny absence řádně odhlášeno, uhradí rodiče za oběd ve školní jídelně plnou cenu (tj. včetně osobních a věcných nákladů). Rodiče jsou povinni tyto nedoplatky uhradit. Za neodhlášenou či neodebranou stravu se finanční náhrada neposkytuje.
 
MŠ neposkytuje dietní stravování. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stavy, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, kde bude přesně vymezeno, které potraviny mají být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy si rodiče dohodnou s vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařkou. Z provozních důvodů není možné zvlášť připravovat nebo jinak upravovat pokrmy pro děti se zdravotním omezením.
 
S dotazy a připomínkami ke školnímu stravování nebo ohledně plateb se obracejte na vedoucí školní jídelny osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 547 353 077.
 
Zaměstnanci ŠJ se řídí danými hygienickými předpisy.