Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní jídelna

Školní jídelna poskytuje celodenní stravování dětem přijatým k docházce do mateřské školy. Stravování dětí se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování a zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon, § 119.

Ceny stravného
Kategorie děti 3 – 6 let       32,- Kč         
přesnídávka                        9,- Kč                                  
oběd                                 15,- Kč
svačina                               8,- Kč
 
Kategorie děti 7 – 10 let     36,- Kč
přesnídávka                      10,- Kč
oběd                                17,- Kč
svačina                              9,- Kč           
 
Režim stravování
              7.00 hod         rozvoz nápojů do jednotlivých tříd (pitný režim) 
 8.45 –   9.15 hod           přesnídávka
11.45 – 12.15 hod          oběd
14.30 – 15.00 hod          svačina
 
Úhrada stravného - způsob a podmínky placení
Platba za školní stravování (stravné) je prováděna společně s úplatou za předškolní vzdělávání (školné). Platí se vždy na daný měsíc, nejpozději do 15. dne v měsíci.
Způsob úhrady:
•  Trvalým příkazem z běžného účtu
- úhrada se provádí na účet č. 38637621/0100
- plaťte souhrnnou částku 1.100,- Kč (děti do 6 let strava 675,- Kč + úplata za předškolní vzdělávání 425,- Kč) nebo 756,- Kč (děti od 7 let za stravu)
- uvádějte variabilní symbol (identifikuje strávníka)
•  Hotově u vedoucí školní jídelny.
 
Vyúčtování přeplatků
Přeplatky za stravné jsou vyúčtovány jednou ročně po skončení školního roku nebo při ukončení školní docházky. Přeplatky se vrací zpět na účet, který je vyplněn v přihlášce ke stravování.
 
Odhlašování a přihlašování strávníků
Odhlásit (přihlásit) strávníka ze stravování je možné den předem do 13 hod, v pondělí ráno do 7 hod, a to telefonicky na čísle 547 353 077 nebo písemně do sešitu ve školce.
Rodiče si mohou vyzvednou oběd pouze 1. den nemoci do svých čistých jídlonosičů (nikoli jiných nádob!) v kuchyni, v době od 11.30 do 11.45 hod. Strava je určena pro okamžitou spotřebu a nelze ji uchovávat!
 
MŠ neposkytuje dietní stravování. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stavy, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením od registrujícího lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, kde je vymezeno, které potraviny mají být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy si rodiče dohodnou s vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařkou. Z provozních důvodů není možné zvlášť připravovat nebo jinak upravovat pokrmy pro děti se zdravotním omezením.
 
S dotazy a připomínkami ke školnímu stravování nebo ohledně plateb se obracejte na vedoucí školní jídelny telefonicky na čísle 547 353 077 nebo osobně v kanceláři ŠJ.
 
 
22. srpna 2018